Praktijk Oefentherapie Cesar, Feldenkrais

Privacyverklaring

Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet.
Met locatie gevestigd aan Zandingsweg 19a, 6731 BJ Otterlo en
met locatie gevestigd aan Spoorlaan 38,  8071 BR Nunspeet
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts:
Marie-José Beelaerts van Emmichoven, Oefentherapeut Cesar, Feldenkrais practitioner
Zandingsweg 19a, 6731 BJ Otterlo    &     Spoorlaan 38, 8071 BR Nunspeet
T: 0318-591977
E: mail@bewegingstherapie-beelaerts.nl
W: www.bewegingstherapieotterlo.nl


Functionaris Gegevensbescherming

Omdat de bovenvermelde praktijk een zelfstandige eenmanspraktijk is, is er wettelijk geen Functionaris Gegevensbescherming vereist. Neem voor vragen of klachten contact op met jouw behandelend therapeut.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • BSN en zorgverzekeringsnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie via persoonlijk contact, email, Whats- App en telefonisch.
 • Klacht, reden van komst, onderzoek gegevens t.b.v. de behandeling/ behandelplan
 • Verwijzing specialist/huisarts

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, te weten:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cesarotterlo@planet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, afspraken te maken of bij een telefonisch consult of een e-consult.
 • Burgerservicenummer (BSN) voor verplichte identificatie en om behandelingen oefentherapie beveiligd digitaal te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar via VECOZO
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo) tussen zit. De Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Intramed voor EPD en patiëntgegevens, beveiligde toegang
 • Vecozo, beveiligd emailportaal voor declareren bij zorgverzekeraars
 • TNT post om met artsen en verwijzers te communiceren, bv om verslagen te versturen of verwijzingen en overdrachten te ontvangen.
 • De huisartsen in Harskamp, Wekerom en Otterlo krijgen de eindverslagen door De Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet regelmatig ook zelf aangeleverd in de brievenbus
 • Overig emailverkeer zal geschieden met een  door een wachtwoord beveiligd document.
 • Siilo Medical beveiligde messenger voor intercollegiaal overleg
 • Qualiview verzorgt de klanttevredenheid-enquêtes voor deze praktijk

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn 20 jaar zoals wettelijk verplicht is
 • Medisch dossier papier > Bewaartermijn 20 jaar zoals wettelijk verplicht is
 • Digitaal EPD > Bewaartermijn 20 jaar zoals wettelijk verplicht is

Delen van persoonsgegevens met derden

De Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de (behandel)overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt de Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming

Hieronder volgen derden die ook jouw gegevens ontvangen:

 • De Zorgverzekeraars ten bate van de maandelijkse declaraties
 • Bij verslaglegging aan arts, specialist, verwijzer of medebehandelaar zoals bv verloskundige of fysiotherapeut.
 • Intramed als het EPD-systeem is vastgelopen en de helpdesk in het systeem moet meekijken.
 • Qualiview stuurt een digitale klanttevredenheidsenquête na sluiten van het dossier; zij krijgen daarvoor eenmalig de naam en het emailadres van de patiënt; geen verdere persoons- of medische gegevens.
 • Boekhouder/ accountant kunnen adresgegevens inzien voor het verwerken declaraties van particuliere nota’s, zodat de jaarcijfers van de praktijk en de belastingaangifte gedaan kunnen worden.  Verdere persoons- of medische gegevens worden niet gedeeld met de boekhouder/accountant.
 • Incassobureau wordt ingeschakeld bij wanbetaling na drie herinneringen,  zij krijgen naam, adres, telefoonnummer en emailadres om de ingebrekestelling verder af te handelen. Verdere persoons- of medische gegevens worden niet gedeeld met de boekhouder/accountant

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De  website van de Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet gebruikt functionele cookies via Google Analytics.  Dit is een dienst om statistieken van de website te verzamelen en weer te geven.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in jouw dossier in Intramed in te zien en in overleg te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jouw behandelend therapeut.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij onze Stichting Kwaliteitsregister Paramedici en/of bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Feldenkrais, Beelaerts te Otterlo en Nunspeet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zoals hierboven al beschreven zijn al onze systemen beveiligd met een wachtwoord en communiceren wij op een versleutelde manier met zorgverleners, verwijzers en zorgverzekeraars. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jouw behandelend therapeut.

Otterlo, 30 augustus 2023
Marie-José Beelaerts van Emmichoven

Bekijk ervaringen Neem contact op